Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem epiekarz.pl.

 

Sprzedającym jest:

P.P.H.U. Kamil Szmalec

NIP: 6642067167

Regon: 260655946

Pawłów 42a

27-225 Pawłów

 

Dane kontaktowe:

- numer telefonu: 501314491

- adres poczty elektronicznej: obsluga@epiekarz.net

 

 • 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający – Firma P.P.H.U. Kamil Szmalec, NIP: 6642067167
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Towar na zamówienie– Towar wytworzony według kryteriów wybranych przez Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem epiekarz.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, miejsce dostawy, oraz wybrany system płatności elektronicznej służący do uiszczenia ceny, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Strona internetowa – strona www znajdująca się pod adresem epiekarz.pl.
 11. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Realizacja zamówienia– czynności obejmujące skompletowanie zamówionego Towaru i jego przekazanie kurierowi realizującemu usługę dostawy.
 13. Konto Klienta- baza zawierająca w szczególności dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień.

 

 • 2 Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z  Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego to:
 • zawieranie Umów Sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
 1. Sklep realizuje sprzedaż Towarów na terenie Europy.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dysponować:
 • aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail),
 • urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz dostępną przeglądarką internetową z włączoną obsługą 
javascript oraz plików cookies.
 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich czynności mających wpływ na działalność Sklepu w szczególności do powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 2. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych ważne jest, aby Klient dysponował odpowiednim sprzętem podłączonym się do sieci Internet wyposażonym w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 3. Klient może:
  • dokonać rejestracji w Sklepie w celu założenia Konta Klienta,
  • złożyć Zamówienie bez przeprowadzania rejestracji.
 4. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę (firma), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło stanowi ciąg ustalanych przez Klienta znaków. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialności za działania podjęte przez osoby trzecie powstałe na skutek udostępniania im loginu i/lub hasła przez Klienta.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Account Details” może uzupełnić lub zmieniać swoje dane, a także dokonać zmiany hasła, natomiast w zakładce „Addresses” może dodać adresy rozliczeniowe oraz adresy do wysyłki.
 6. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: shop@epiekarz.pl.

 • 3 Składanie zamówień
 1. Towary oferowane w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z cechami i parametrami zamawianych Towarów.
 3. Informacje dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok bez potrzeby przeprowadzenia rejestracji.
 5. Podczas składania Zamówienia Klient:
 • dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez umieszczenie ich w koszyku,
 • w przypadku, gdy posiada Konto Klienta loguje się na nie, a jeżeli chce złożyć Zamówienie z pominięciem rejestracji wprowadza do formularza swoje dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail,
 • wskazuje adres dostawy,
 • wybiera system płatności elektronicznych.
 1. W przypadku gdy Zamówienie dotyczy Towarów na zamówienie Klient wybiera dostępne kryteria określające właściwości towaru, który zostanie wytworzony zgodnie z podjętym wyborem.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie na zasadach określonych w Regulaminie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma wysłaną przez Sklep wiadomość elektroniczną, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 4. Brak potwierdzenia przez Sprzedającego złożonego Zamówienia nie oznacza milczącego przyjęcia tego Zamówienia.

 

 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem kuriera bądź do paczkomatu.
 2. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) Towarów.
 3. Sprzedający rozpocznie Realizację zamówienia po jego potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy.
 4. Zamówienie będzie realizowane w terminie 2 dni roboczych, za wyjątkiem Towarów na zamówienie.

 

 • 5 Płatności
 1. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 2. Ceny Towarów są cenami brutto podanymi w  Euro. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Klient może wybrać jeden z następujących systemów płatności elektronicznych udostępnionych na Stronie internetowej Sklepu:
  • Płatności Shoper
  • Przelewy24,
 4. Łączna cena, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić uwzględniająca odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz koszty dostawy zostanie przeliczona i udostępniona Klientowi przed złożeniem Zamówienia w Sklepie internetowym.
 5. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia dowód sprzedaży. Faktura VAT za kupiony Towar zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Akceptując Regulamin Klient wyraża niniejszym zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej.

 

 • 6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, zwrot Towaru
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru przez Konsumenta lub inną wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument może pobrać wzór powyższego oświadczenia pod linkiem: https://epiekarz.pl/upload/odst_umowy.doc .

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

 1. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
 2. Zwrotowi nie podlegają:
  • Towary które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • Towary na zamówienie.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru. Zwrot płatności nastąpi przelewem na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.

 

 • 7 Procedura reklamacji
 1. Klient może składać reklamacje:
 • dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@epiekarz.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego;
 • niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
  1. Reklamacja dotycząca usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać oznaczenie Klienta i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. Sprzedający rozpatrz reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedający zawiadomi Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
  2. W celu złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową Klient dostarcza reklamowany Towar na adres Sprzedającego. Dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.
  3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jednakże jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umowy Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  5. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
  6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Klientowi Towaru. Przy czym roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku Konsumenta nie wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.
  7. Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla Regulamin, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Umów sprzedaży jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie skutkuje jednak pozbawieniem Klientów będących Konsumentami ochrony zapewnionej przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa pobytu danego Konsumenta.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Klienta na stronie Sklepu nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych jego postanowień.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmian rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemy rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR - Online Dispute Resolution). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z nietrentowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować P.P.H.U. Kamil Szmalec NIP: 6642067167 Pawłów 42a 27-225 Pawłów, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Produkty świeże posiadają wyłączone prawo odstąpienia od umowy zakupu z uwagi na ich charakter (krótki termin przydatności do spożycia, ograniczenia dot. przechowywania itp.)
W chwili obecnej do tych produktów zalicza się : 
https://epiekarz.pl/pl/p/ZAKWAS-ZYTNI-SWIEZY-Z-PIEKARNI-250-g-ePIEKARZ/207

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 • Adresat: P.H.U. Kamil Szmalec Pawłów 42a 27-225 Pawłów, adres e-mail: shop@epiekarz.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / umowy o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl